- Reklame -

Tre nye kandidatuddannelser skal bidrage til at styrke samarbejdet på tværs af sundhedsområdet og sikre et fremtidigt internationalt højt niveau i sundhedssektoren. De tre fagområder, der gennem samarbejdet med SDU får et kompetenceløft, er jordemodervidenskab, ergoterapi og klinisk sygepleje.

Ole Skøtt

Ole Skøtt
Dekan

Nedbryde barrierer
Jeg har tidligere her i Sund & Hed beskrevet en translationel tilgang som et vigtigt aspekt af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) samlede strategi. Den translationelle tilgang handler om at opbygge en samarbejdsstruktur, der skaber sammenhæng, således at vi kan bringe den viden, som vi skaber på universitetet, i spil i samfundet til gavn for befolkningens sundhed. I denne sammenhæng kan vi både tale om det videnssamspil, som har med uddannelserne at gøre, og om det samspil, der har med den egentlige forskning at gøre. Processen går begge veje. Forskningsresultater, som opstår i modelsystemer på universitetet, skal så hurtigt som muligt afprøves i den virkelige verden, og tæt kontakt med den virkelige verden er afgørende for, at vi hele tiden beskæftiger os med problemstillinger, der er vigtige.  Det samme gælder uddannelserne, hvor et tæt samspil med arbejdsmarkedet er vigtigt for hele tiden at sikre, at vores kandidater kan de ting, der efterspørges, gennem veltilrettelagte praktikophold, gennem aktive aftagerpaneler og drøftelser med de faglige videreuddannelser.

Når man ud fra egne eller andres forsknings-resultater ved, hvad der er det rigtige at gøre, er det næste trin at få implementeret den ny viden, således at den rent faktisk anvendes. Det har overalt i verden vist sig at være særdeles kompliceret.  Men før de nye behandlinger, diagnostiske metoder, forebyggende tiltag osv, bruges af alle behandlere overfor hele befolkningen, udfolder man slet ikke potentialet i alt det nye. Tidligere har ganske store dele af de aktiviteter, som sker i sundhedsvæsenet ikke været baseret på forskning og evidens, men snarere på overlevering af generationernes erfaring. I takt med at flere og flere behandlergrupper specialiseres og får selvstændigt ansvar og opgaver, er det vigtigt at skabe muligheder for forskningsbasering overalt i sundhedsvæsenet.

Dette er en væsentlig grund til at vi på SDU ved at gøre klar til at udbyde tre nye kandidatuddannelser indenfor sundheds-området. Ved at etablere sådanne kandidatuddannelser vil vi også som styrke sammenhængen mellem profes-sionsuddannelserne og universitetet .

Tre nye kandidatuddannelser
De tre nye uddannelser er jordemoder-videnskab, ergoterapi og klinisk sygepleje. Uddannelserne forventes af give fagom-råderne er vigtigt kompetenceløft, der er med til at sikre, at Danmark også i fremtiden kan fastholde i internationalt niveau inden for disser områder i sundhedssektoren.
De tre uddannelser er nu indstillet positivt til akkreditering forud for ministeriets endelige godkendelse. Hensigten er, at de første kandidatstuderene kan optages i 2014.

Sammenhæng mellem professions- og universitetsuddannelser
Denne sammenhæng mellem professions-uddannelser og kandidatuddannelser er et af SUNDs varetegn, som understøtter vores strategi om at udvikle forskningsbaserede og anvendelsesorienterede kvalitetsuddan-nelser i samarbejde med det omgivende samfund. På SUND har vi med de to igangværende kandidatuddannelser fysio-terapi og sundhedsfaglig kandidatud-dannelse gode erfaringer med netop denne type uddannelse.

De nyeste af disse to er kandidatuddannel-sen i fysioterapi, hvor det først hold kandi-dater fik deres kandidatbevis i sommer. Disse 22 kandidater blev de første af deres slags i Danmark, og de fik stor opmærksomhed fra blandt andet Danske Fysioterapeuter. Det bliver spændende at følge deres færd i det danske sundhedsvæsen i de kommende år.

En tredje nuværende kandidatuddannelse, som også tiltrækker professionsbachelorer fra sundhedsuddannelserne er folkesund-hedsvidenskab. Med de kommende yder-lige tre kandidatuddannelser vil SUND på SDU være klart i front i forhold til at styrke og optimere det tværgående samarbejde i sundhedssektoren.

Øget samarbejde, øget sundhed
Det translationelle forskningsfokus giver SUND en naturlig plads i udviklingen af samfundet. SUND er således et fakultet, der er med til at sætte dagsorden, og som er proaktivt i forhold til at præge sundhedsområdet. Netop evnen og viljen til at samarbejde ubesværet på tværs af faggrænser og organisationer er med til at sikre SUNDs visions om at bidrage til at forbedre menneskers sundhed.

Når I, som studerende i dag kommer ud i arbejdslivet, vil I formodentligt i fremtiden støde på kolleger, der har en uddannelse, der går på tværs professionsuddannelser og universitet. Der er vigtigt for mig at gøre opmærksom på den funktion, man generelt har som kandidat i forhold til at sikre og styrke den tværgående samarbejde inden for sundhedsområdet. Som kandidat fra SUND håber jeg, at man gennem fakultets fokus på det translationelle aspekt er klar til at være med til at løfte denne opgave i samfundet. Jeg er overbevist om, at vi herigennem kan øge niveauet i det danske sundhedsvæsen

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.