- Reklame -

Et flertal i Folketinget har reduceret uddannelses- og forskningsmidlerne for landets universiteter, som derfor bliver underlagt mærkbare besparelser de kommende år. På SUND er vi derfor i gang med at finde og gennemføre løsninger, som betyder at vi efter besparelserne stadig har forskning og uddannelser på højt niveau.

Af Ole Skøtt, dekan, sundhedsvidenskab

Alle universiteter får beskåret deres uddannelsesindtægter med to procent om året hvert år i de næste fire år. Derudover er det meget sandsynligt at der forsvinder yderligere forskningsmidler fra budgetterne over de kommende år.  På SUND har vi derfor skullet finde besparelser som i 2019 vil føre til en permanent reduktion i udgifterne på 28 mio kr om året.

Desværre betyder budgetreduktionen, at vi må sige farvel til gode medarbejdere, som vi ellers kunne have haft glæde af mange år endnu.  Det er vigtigt for os at gennemføre besparelserne på en fornuftig måde og skære med omtanke, og samtidig stadig have mulighed for at etablere nye tiltag.  Der er således tale om en strategisk proces, som betyder, at vi kan opretholde vores forskningshøjde og høje standard inden for undervisningen. Det, som er en rigtig ubehagelig besparelse på nuværende tidspunkt, vil forhåbentlig ikke få blivende virkninger for uddannelse og forskning.

De fleste af os foretrækker det, som vi kender – men nogle forandringer kan også være et springbræt for at gøre tingene på en ny og bedre måde. Det vender jeg tilbage til.

På SUND vil vi hverken nedlægge uddannelser eller større forskningsområder som følge af besparelserne. Vi bibeholder også vores campusstruktur fordelt over byerne som i dag, så vi fortsat har aktiviteter i både Odense, Esbjerg og København.

Betydning for uddannelserne

Vi nedlægger som sagt ingen uddannelser. Men vi er i gang med justeringer,  som vil føre til besparelser – men besparelser som også kan give nye muligheder. For eksempel vil vi udbygge samordningen af de fem kandidatuddannelser: sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, ergoterapi, fysioterapi, klinisk sygepleje og jordemodervidenskab. Det giver en besparelse samtidig med, at det giver viden og netværk på tværs af uddannelserne.

På nogle uddannelser har vi rigtig mange undervisningstimer. Det kan nogle steder give god mening, men det kan også gøre, at det er svært for de studerende at finde tid til tilstrækkelig forberedelse til timerne. Vi vil rundt omkring reducere i antallet af undervisningstimer, hvor det giver mening uden at påvirke opnåelsen af de kompetencer som er formålet med undervisningen. Der kan ligeledes blive tale om sammenlægning af hold, særligt hvor holdundervisning i praksis har karakter af ”miniforelæsninger”, som lige så godt kan foregå som egentlige forelæsninger.

Kravet om besparelser betyder også, at vi går på jagt efter nye måder at gøre tingene på. Det kan være pædagogiske løsninger, der forbedrer undervisningen samtidig med, at der spares. Det er vi i gang med. Det handler for eksempel om udnyttelse af ny viden om storrumsundervisning til engagerende undervisning samt øget digitalisering i undervisningen, som kan give nye muligheder for at forberede sig til timerne.

Der vil også blive en større brug af de ph.d.-studerendes undervisningsressourcer. Det er interessant for studerende at blive undervist af ph.d.-studerende, og undervisningserfaring er en vigtig kompetence for den ph.d.-studerende.

Der er også besparelser, som blot er besparelser. Det kan for eksempel være færre professionelle skuespillere og flere skuespillerelever og amatørskuespillere ved nogle af eksamenerne. Optimering af antallet af eksamensvagter samt færre censorer svarende til det niveau, der er krævet i eksamensbekendtgørelsen, er andre besparelser, som er nødvendige og mulige uden, at det forringer uddannelserne.

Selv om besparelser aldrig er en kærkommen gæst, mener jeg, at vi på SUND har fundet nogle gode løsninger, som ikke forringer vores uddannelser – også løsninger som kan være springbræt til nye pædagogiske metoder, der kan være med til at udvikle undervisningen, så den forbliver tidssvarende og vedkommende for vores studerende.

Visionen er intakt

Det er ikke trivielt at finde de pålagte besparelser, og for nogle enkelte ansatte vil det desværre have personlige konsekvenser. Det gør det til en alvorlig opgave, som vi i samarbejde på SUND mener at have fundet en fornuftig vej igennem. Vores vision og fokus er at bidrage til at forbedre menneskers sundhed. Det er afgørende for vores uddannelser og vores forskning. Men der er ikke kun én måde, hvorpå vi kan nå det mål. Og de tilpasninger, som vi er nødt til at gøre i de kommende år, vil ikke hindre os og vores kandidater i at komme videre med dette vigtige mål.

 

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.