- Reklame -

Niels Illum er udnævnt til ny studieleder for medicin. Hans ambitioner er at ruste de medicinstuderende endnu bedre til deres virke som læge.

Niels Illum
Den nye studieleder afløser Steen Walter på posten.

Marius Kløvgaard
Chefredaktør, Sund & Hed, marius@sundoghed.dk

Kravene til fremtidens læger vokser konstant.
Patienterne kommer fremover til at fremstå med komplekse sygdomsbilleder, samtidig med at patientforløbene også tager til i kompleksitet.

Desuden får patienterne øget viden om deres sygdomme, og deres krav og forventninger til sundhedssystemet stiger hermed.

Derfor skal kommende læger kunne diagnosticere og behandle med stadig bedre metoder. Samtidig skal diagnostik, behandling, pleje, genoptræning og forebyggelse ske i samarbejde mellem forskellige lægespecialer både inden for og uden for sygehusene.

Blå Bog: Niels Illum
Uddannet på Aarhus Universitet i 1976.Klinisk uddannet ved Hvidovre Hospital og Rigshospitalet.Kommer fra en fast stilling på børneafdelingen, Rigshospitalet.

Har været ansat på OUH i 12 år og er specialeansvarlig på børneafdelingen.

Har været klinisk lektor i 10 år, herunder koordinerende klinisk lektor i 6 år, hvor han har været ansvarlig for OSCE-embedseksamen.

Har desuden været 2 år i Nigeria og Sudan med International Røde Kors.

Alt dette forudser Niels Illum, overlæge i børneneurologi og nyudnævnt studieleder for medicinstudiet på SDU.

Han er derfor klar til at gøre medicinstudiet på SDU endnu bedre, så det i stigende grad ruster de kommende læger til fremtidens virkelighed. Det skal blandt andet ske ved at justere embedseksamenen og det sidste semester af medicinstudiet.

»Begreber som ”bare” og ”basic doctor” skal de studerende fremover helst ikke nøjes med, men se ud over,« siger den nyudnævnte studieleder for medicinstudiet.

Ifølge Niels Illum skal de gamle dyder som grundig anamnese, grundig klinisk undersøgelse og god kommunikation i højsæde.

»Disse redskaber er absolut nødvendige som bærere af udviklingen,« siger Niels Illum.

»Lægen får til gengæld betaling i form af personlig tilfredsstillelse for et godt udført arbejde og patienternes og pårørendes taknemmelighed,« fortsætter han.

Bedre studerende
Niels Illum er overlæge i børneneurologi ved H. C. Andersen Børnehospital, OUH.

Han har gennem seks år været ansvarlig for OSCE-eksamenerne på medicinstudiet, herunder den afsluttende embedseksamen.

Nyt studielederkollegium
Studieledelsen for medicinstudiet på SDU har på det seneste foretaget nogle udskiftninger.Niels Illum afløser således Steen Walter som studieleder for medicin og leder af studienævnet for medicin.Samtidig bliver Bjarne Dahler-Eriksen ny vicestudieleder med ansvar for kandidatdelen og færdighedstræningen på medicinstudiet. Han afløser Anne Lindebo Holm Øvrehus, som er trådt helt ud af studieledelsen på medicinstudiet for at få sin kliniske lægeuddannelse.

Ulla Friis fortsætter som vicestudieleder med ansvar for bachelordelen på medicinstudiet.

Endvidere har han arbejdet i færdighedslaboratoriet med introduktion af samtaletræning med forældre, undervist i børneneurologi på mor-barn-blokken – det såkaldte modul K8 på kandidatdelen på medicinstudiet – været vejleder i adskillige kandidatspecialer og undervist på klinikophold. Samtidig kommer han fra en stilling som koordinerende klinisk lektor og har gennem denne funktion været med til at sikre god undervisning på klinikopholdene på OUH.

»Gennem mit hidtidige arbejde på medicinstudiet har jeg fået en ide om de studerendes færdighedsniveau i de sidste to år af studiet,« siger Niels Illum og fortsætter:

»På det seneste har de studerende rykket deres niveau opad. Flere får høje karakterer til embedseksamenen, selv om opgaverne bliver sværere gang for gang. Det er vi meget stolte af på fakultetet, og det viser, at de studerende ruster sig godt. Ikke blot til embedseksamenen, men også til deres kommende virke.«

Revideret kandidatdel
Der er altså et godt grundlag at bygge videre på for den nye studieleder, som afløser Steen Walter på posten.

Niels Illum
Niels Illum er til daglig overlæge i børneneurologi ved H. C. Andersen Børnehospital, OUH.

Ud over ambitionen om at gøre embedseksamenen mere tidssvarende og relevant for de kommende læger har han også fået til hovedopgave at indkøre den nyligt vedtagne revision af kandidatdelen på medicinstudiet. En revision, der blandt andet giver to ugers ekstra klinikophold og åbner for flere forskellige eksamensformer som mini-OSCE-eksamener på de enkelte moduler. Dertil kan der indføres karakterer på de enkelte moduler for på den måde mere præcist at måle de studerendes færdigheder, ligesom de studerende selv får en bedre viden om deres standpunkter. Endelig vil undervisningen forbedres, og forventningerne til de studerende øges.

»Jeg skal indkøre revisionen af kandidatdelen sammen med den nye vicestudieleder Bjarne Dahler-Eriksen,« siger Niels Illum.

Han forklarer, at studieledelsen for medicinstudiet har fordelt arbejdet således, at mens Ulla Friis fortsat har ansvaret for bachelordelen, har Bjarne Dahler-Eriksen overtaget ansvaret for kandidatdelen og færdighedstræningen fra Anne Lindebo Holm Øvrehus.

»Jeg har så ansvaret for det sidste halve år på medicinstudiet samt embedseksamenen. Og så alt det andet,« siger Niels Illum.

Embedseksamenen får et løft
Som sagt har den nye studieleder for medicin en ambition om at give embeds­eksamenen et løft.

Niels Illum vil give den afsluttende embedsaksamen på medicinstudiet et løft.
Niels Illum er ny studieleder på medicin. Hans mål er blandt andet at give den afsluttende embedseksamen på medicinstudiet et løft.

Det er dog ikke den helt store omkalfatring, den nye studieleder har i tankerne.

Selve embedseksamenen og det halve års forberedende undervisning, den såkaldte blok K14, holder man fast i.

Til gengæld bliver der ændret lidt på opgaverne.

»De studerende kan forvente, at de kommende opgaver til embedseksamenen bliver bredere end i dag, så de indeholder flere forskellige elementer,« siger Niels Illum og tilføjer:
»Til gengæld bliver der færre opgaver og lidt mere tid til den enkelte opgave.«

Også undervisningen op til embedseksamenen bliver finpudset.

Tankerne er, at undervisere fra forskellige specialer skal undervise samtidig for på den måde at komme i dybden med de komplekse sygdomsbilleder, som fremtidens patienter i stigende grad vil præsentere sig med. For eksempel ældre med flere samtidige sygdomme eller patienter, der lever længere med deres kroniske sygdom.

Fire søjler
Desuden kommer undervisningen til at indeholde elementer, hvor enkelte patienttyper følges over en længere tidsperiode.

»For eksempel vil vi undervise i, hvordan sygdommene hos en 70-årig udvikler sig, frem til patienten bliver 80 år. Vi vil således følge patienterne over tid,« siger Niels Illum.

Opbygningen af det sidste semester
Undervisningen på det sidste semester på medicinstudiet inden embedseksamenen vil fremover bygge på fire søjler, nemlig:

  1. Organspecifikke sygdomme
  2. Patienter med flere samtidige sygdomme
  3. Den overordnede sundhedsudvikling i samfundet
  4. Akut medicin og kirurgi.

Endelig skal der flere grundfag ind i den kliniske undervisning på det afsluttende semester på medicinstudiet. Således er det planen, at der i stigende grad også undervises i centrale emner som fysiologi, farmakologi, patologi og genetik.

»Vi vil justere vidensniveauet i undervisningen til det behov, befolkningen fremover vil have til mere specialiseret viden,« siger den nye studieleder og tilføjer:
»Det gør vi ved at tilrettelægge undervisningen op mod embedseksamenen ud fra fire søjler.«

De fire søjler vil være: Organspecifikke sygdomme, patienter med flere samtidige sygdomme, den overordnede sundhedsudvikling i samfundet og akut medicin og kirurgi.

»Undervisningen bliver flerfaglig, interaktiv og dynamisk,« siger Niels Illum.

Fange studerende
De mange ændringer i den afsluttende del af medicinstudiet skal ifølge den nye studieleder ikke ske i blinde.

Niels Illum vil således gerne have mere forskning ind på studiet. Og her tænkes ikke på forskningstræning af de studerende.

»Jeg vil gerne undersøge, hvor gode vi er til det, vi laver,« siger Niels Illum.

Han vil derfor blandt andet lave et spørgeskema til de studerende, som skal besvares lige efter embedseksamenen, og mens de er henholdsvis tre og seks måneder inde i deres kliniske basislægeuddannelse, KBU.

Niels Illum
Ifølge den nye studieleder får god kommunikation fremover en endnu vigtigere plads i lægefaget.

»På den måde kan vi finde ud af, hvad de unge læger kan, og ikke mindst hvad de mangler. Og i den forbindelse vil vi gerne etablere et link til udenlandske kompetencer og trække dem ind på medicinstudiet her på SDU,« forklarer Niels Illum.

En anden ting, den nye studieleder gerne vil finde ud af, er, hvorfor nogle studerende klarer sig dårligt til embedseksamenen.

»Vores erfaring er, at mange bliver forskrækkede over, at de dumper til embedseksamenen, fordi de slet ikke havde set det komme. Derfor vil vi gerne finde ud af, om vi kan fange dem tidligere i forløbet, så de kan nå at blive klædt bedre på til den afsluttende eksamen,« siger Niels Illum.

Spotmålinger
Fakultetet vil derfor fremover i endnu højere grad følge de studerende nøje, mens de læser blokken K14.

Der vil muligvis blive mere coaching af de studerende, samtidig med at der laves nogle spotmålinger blandt de studerende i løbet af det sidste semester på lægestudiet.

Niels Illum medgiver, at det selvfølgelig virker sent, at det først er på lægestudiets sidste semester, at man forsøger at finde dem, som halter lidt bagud.

»Men det er først på sidste semester, at de fleste er klar over, hvad det kræver for at blive en god læge. Det sidste halve år på studiet er desuden struktureret, så det modner de studerende til lægelivet,« siger han.

De kommende ændringer i undervisningen på den afsluttende del af medicinstudiet vil ifølge den nye studieleder gøre, at de studerende også skal lægge en ekstra indsats op mod embedseksamenen.

»De studerende skal deltage i undervisningen, de skal snakke mere, og der vil være flere patienter, som de skal snakke med,« siger Niels Illum, som godt ved, at det er de færreste studerende, som i dag åbner munden i løbet af undervisningen.

Men det skal der ændres på.

Farvel til overlægevælde
Selv om Niels Illum qua sin fortid har mest fokus på embedseksamenen, vil han gerne være med i den løbende udvikling af hele medicinstudiet.

Åben dør til studielederen
Fra 1. oktober sidder Niels Illum hver fredag på sit kontor på 3. sal i WP 19.Her vil døren være åben for studerende og andre, der ønsker at tale med studielederen. Ifølge Niels Illum er alle meget velkomne.Studielederen danner parløb med sekretær Pia Krog Andersen. Da det er hende, der er inde i love, paragraffer og ECTS-points, vil hun være den rette til i første omgang at hjælpe med specifikke spørgsmål i relation hertil.

Desuden skal de studerende også fremover klædes på til mange af de andre strømninger, som lige nu sætter deres præg på sundhedsvæsenet. Også selv om de ikke umiddelbart ser ud til at have noget med patientbehandling at gøre. Det være sig den elektroniske udvikling i bred forstand eller akkrediteringen i sundhedssektoren.

Den nye studieleder tilføjer, at de studerende også fremover rustes til et arbejdsliv, hvor der arbejdes i grupper, og hvor beslutninger tages i fællesskab.

»Sygehusene er ved at ændre sig,« siger den nye studieleder og fortsætter:
»De går mod et mere interaktivt og bredt samarbejde i diagnostik, behandling, opfølgning, udvikling og forskning.«

Overlægevældets tid er således forbi.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.