- Reklame -

piller-w200.jpgDen nuværende embedseksamen tester på bedste vis de studerende, mener Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. OSCE-eksamensformen vil fremover blive brugt mere og mere.
Embedseksamenen, der er en såkaldt OSCE-eksamen, blev indført i 2005. Og der er ikke meget, der tyder på, at eksamensformen er på vej ud.Allerede på første semester hører man om den:
Embedseksamenen – den afsluttende test på medicinstudiet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, SDU, hvor seks års viden og færdigheder skal være på plads.

Tværtimod. Den breder sig til flere og flere eksamener. På 4. semester har de medicinstuderende således en OSCE-eksamen i basale kliniske færdigheder, og på kandidatdelen bruges OSCE-eksamenen lige nu på mor/barn-blokken for at forberede de studerende på den endelige, afsluttende prøve. Også på kiropraktoruddannelsen er OSCE en benyttet eksamensform.
Ifølge Niels Illum, koordinerende klinisk lektor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt børnelæge på Odense Universitetshospital, OUH, blev OSCE-eksamenen for snart fem år siden indført som den afsluttende embedseksamen, fordi fakultetet ønskede en fair eksamen, der gav et godt billede af de studerendes kliniske kompetencer og deres kommunikative færdigheder.

Derudover skulle OSCE-eksamenen være med til at danne et grundlag for forbedringer af undervisningen af de medicinstuderende.

Ingen skolemestereksamen

Niels Illum forklarer, at embedseksamenen i dag er casebaseret hele vejen igennem. Embedseksamenen består af 29 stande med hver sin case. 9 af standene er skriftlige, mens 20 er mundtlige. De mundtlige varer 10 minutter med 2 minutters pause, og de skriftlige varer 15 minutter med 2 minutters pause.

»På denne måde testes den studerende i alle relevante fagområder over embedseksamenens tre dage,« siger Niels Illum.
Opgaverne til embedseksamenen er ifølge Niels Illum lavet ud fra delelementer i realistiske patientforløb.

»Det kan være et besøg hos den praktiserende læge, en undersøgelse og behandling på et sygehus, udskrivelser eller efterkontrol. Alle casene er opbyggede således, at den studerende kan møde en identisk patient på arbejdet lige efter embedseksamen,« siger Niels Illum.

Han forklarer, at OSCE-opgaverne er bygget op omkring fire elementer. Nemlig en kort sygehistorie, en anamneseoptagelse, et element med kort klinisk undersøgelse, tolkning af røntgenbillede, ekg, laboratoriedata med mere og endelig en diagnose med forklaring til borgeren og videre planlægning.

Den studerende skal simpelthen lave en selvstændig præstation med en patient. Der bliver ikke spurgt ind til basal viden, da denne skal bruges i den givne kliniske problemstilling, forklarer Niels Illum.

»Det er ikke nogen skolemestereksamen, hvor der bliver stillet spørgsmål, men en selvstændig eksamensproces, hvor den studerende selvstændigt illustrerer sine færdigheder som læge,« siger den koordinerende kliniske lektor.

Efter hver enkelt stand bliver der givet point i forhold til opgavens sammensætning og sværhedsgrad. Derefter laves en omregning til karakterskalaen, og de studerende får til slut en samlet karakter, forklarer Niels Illum og tilføjer, at der inden embedseksamenen afholdes en prøve-OSCE-eksamen for alle studerende, der har lyst.

Eksport til København og Århus

Ifølge Niels Illum fik fakultetet inspiration til OSCE-eksamensformen i USA, Canada, England og Holland, hvor den form for eksamener netop er meget brugt.

Principperne i embedseksamenen er derfor også for en god dels vedkommende internationale.

Dermed ikke sagt, at der ikke har været plads til forbedringer eller lokale tilretninger siden indførslen i 2005.

»OSCE-embedseksamen har været og er under stadig forbedring. Det betyder blandt andet, at mere simple procedurer på fantomer og lignende er valgt fra, da dette skal bestås på et tidligere tidspunkt,« siger Niels Illum.

Han forklarer, at eksamenen til gengæld i stigende grad bygger på, at den studerende skal løse en reel klinisk problemstilling.
»Herudover er der arbejdet meget med forbedringer i pointgivningen og med omregningen til karakterskalaen,« siger Niels Illum.
Da mange med ærefrygt – hvis ikke blot frygt – ser frem mod embedseksamenen, vil Niels Illum gerne komme med sine bud på, hvordan man som medicinstuderende forbereder sig bedst til den afsluttende OSCE-eksamenen.

OSCE
OSCE står for Objective Structured Clinical Examination.
OSCE eksamensformen anvendes især i USA, Canada, England og Holland.

Principperne for OSCE er til en god del internationale. For at forbedre eksamensformen deltager fakultetet i internationale kongresser og henter erfaringer fra udenlandske universiteter.

OSCE-embedseksamen er ens for alle og giver et godt mål for den studerendes kliniske færdighed, både for den studerende selv, men også for underviserne.

Læger vil ifølge Niels Illum sandsynligvis i de kommende år opleve lignende kvalificerende eksamener i forbindelse med videreuddannelser i Danmark og i udlandet.

Han mener, at man skal anvende ugekurserne, arbejde i hold, hvor man tester hinanden fagligt og praktisk og sikre, at de basale, kliniske færdigheder er på plads.

Derudover bør man forvente, at alle fag kan komme til eksamenen. Samtidig bør man undgå at spekulere for meget i eksamensteknik. I stedet skal man holde sig for øje, at man på eksamensdagen er læge, med hvad der dertil hører af viden, ansvar og kompetencer samt kommunikative færdigheder.

Ét er, at OSCE-eksamensformen har slået rod på fakultetet, så modellen fremover vil anvendes i større udstrækning.
Noget andet er, at fakultetet håber, de kan eksportere eksamensformen til medicinstudierne på både Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

»Det vil give en fælles eksamen og muligheder for et sammenligningsgrundlag af de medicinstuderende,« siger Niels Illum.

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.