- Reklame -

Den 30. oktober 2012 modtog alle studerende på medicin og klinisk biomekanik en mail fra fakultetet vedr. en ny procedure for eftertilmelding til undervisningen.

Glemte man at tilmelde sig undervisningen, har man hidtil kunnet eftertilmelde sig ved at sende en mail til studieadministrationen og dette blev bevilget, såfremt der var plads på det ønskede fag.

Vi i studieadministrationen har måttet sande, at denne praksis er uforholdsmæssigt ressourcekrævende. Vi får flere og flere opgaver og bliver ikke flere om at løse dem – derfor må vi i høj grad se på, hvordan de arbejdsopgaver, der går igen semester for semester kan gøres mere smidige, så der også er ressourcer til udvikling af nye uddannelser samt til at kunne gøre de uddannelser, vi allerede har, bedre – ikke mindst for de studerende. Samtidig har vi som administration behov for på et tidligere tidspunkt at få et mere præcist overblik over holdstørrelserne for bl.a. at kunne udnytte undervisningslokalerne optimalt.

I princippet vil vi kunne fastlægge en praksis, hvor studerende, der ikke overholder den ordinære tilmeldingsperiode vil kunne afvises til undervisningen i det følgende semester. Vi er dog klar over, at I som studerende kan have behov for fleksibilitet i forhold til planlægningen af jeres studieforløb, hvilket vi gerne vil imødekomme indenfor rimelighedens grænse. Derfor er der fra dette semester blevet etableret en fast eftertilmeldingsperiode, hvor du kan tilmelde dig undervisningen i det følgende semester via selvbetjeningen. Benytter du dig af denne mulighed mister du dog nogle rettigheder i forhold til den ordinære tilmeldingsperiode: For bachelorstuderende vil det ikke længere være muligt selv at vælge læsemakker og –gruppe, ligesom det er en forudsætning for tilmeldingen, at der er plads på det udbudte undervisningsforløb.

Efter disse to tilmeldingsperioder vil det ikke længere være muligt at undervisningstilmelde sig til fag i det kommende semester. Har du dog helt særlige forhold, der gør, at du ikke har været i stand til at tilmelde dig i tilmeldingsperioderne eller som gør, at du gerne vil følge anden undervisning end den, du har tilmeldt dig, har du mulighed for at ansøge studienævnet om dispensation. Du skal dog være opmærksom på, at studienævnene kun holder møde 1 gang om måneden, samt at der ligeledes her er frister, der skal overholdes.

Formålet med dette tiltag er, at I som studerende får undervisningstilmeldt jer rettidigt, så vi som studieadministration får frigivet kræfter til at kunne søsætte udviklingsprojekter og lignende arbejde, der kan gøre fakultetet bedre til gavn for såvel studerende som ansatte. Vi håber, I tager godt imod det.

Med venlig hilsen
Uddannelse & Kvalitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vi er altid glade for at høre vores læseres mening. Du kan skrive din kommentar herunder.